પ્રાથમિક શિક્ષણ


ડાઉનલોડ કરો: 
રોજમેળ અને ખાતાવહી  (EXCEL Format )

**************************************************
શિક્ષણ વિભાગમાં ખાતાકીય પરીક્ષાનો પરિપત્ર Download કરો.
******************************************************************************

અભ્યાસક્રમની  ફાળવણી ધોરણ ૬ થી ૮ અને શારીરિક શિક્ષણ નું બેવ સત્રનું આયોજન
****************************************************
ખેડા જીલ્લા પંચાયત માટે માસિક પત્રક નો Interactive નમુનો
Legal Paper Size
Download કરવા અહી ક્લિક કરો...........
કોઈ  તકલીફ/સુચન બદલ સંપર્ક કરશો.....
 ****************************************************
ધોરણ ૬ થી ૮ ના અભ્યાસક્રમની માસવાર ફાળવણી 
 
****************************************************
(ખાસ આભાર-વ્રજેશ પરમાર)

ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમો ૨૦૦૨

GCSR ગુજરાતી આવૃત્તિ

ગુજરાત રાજ્ય સેવા (શિસ્ત અને અપીલ ) નિયમો ૧૯૭૨

ગુજરાત રાજ્ય સેવા (વર્તણુંક) નિયમો ૧૯૭૨GCSR (અંગ્રેજી આવૃત્તિ)


Gujarat Civil Services (Conduct)Rules-1971 (G.R.)

Gujarat Civil Services (D&A)Rules-1971


શાળા વ્યવસ્થાપન અને સંચાલન માટે માર્ગદર્શન

****************************************************

શિક્ષણ  વિભાગ ની પ્રાર્થના (.mp3)  અહી ક્લિક કરો.

****************************************************


નવનિયુક્ત આચાર્યો માટે શાળા દફતરના ચાર્જ માટેના પત્રક માટે ક્લિક કરો. 
            પત્રક ૧   પત્રક ૨  પત્રક ૩   પત્રક ૪
****************************************************
આણંદ જીલ્લા પંચાયત હસ્તકની શાળાઓ માટે ફેરફાર કરી શકાય તેવું માસિક પત્રક અહી ક્લિક કરો.
****************************************************
  ગુજરાતીના પાઠ્યપુસ્તક રુઢિપ્રયોગો
              ધોરણ 6 પ્રથમ સત્ર
****************************************************
શાળા શિષ્યવૃત્તિ દરખાસ્ત પત્રક અહી ક્લિક કરો.
શાળા શિષ્યવૃત્તિ પહોંચ અહી ક્લિક કરો.
****************************************************
શાળાની પ્રાર્થનાપોથી ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.


****************************************************
ગુજરાતના SRGઓની યાદી અહી ક્લિક કરો.
****************************************************

શિક્ષક માટે પરીક્ષા મંજુરી  અહી ક્લિક કરો.
****************************************************